Orebić (poluotok Pelješac)

Biskupija dubrovačka – Metropolija splitska
Franjevački samostan Uznesenja Marijina (Gospe Anđela)
Celestinov put 6 – 20250 OREBIĆ tel. 020 – 713 075
Predano na upravljanje Hercegovačkoj franjevačkoj provinciji Uznesenja BDM, Mostar

Tvrdilo se da je samostan Gospe od Anđela u Trstenici (stari naziv za Orebić) osnovan 1470. Po sačuvanom ugovoru od 20. kolovoza 1479. (između graditelja Mihoča Radišića i Dubrovačke Republike o gradnji crkve na Trstenici u čast Bogorodice) i odluci Vijeća umoljenih od 31. rujna 1481. (o dodjeli zemljišta za gradnju samostana s 22 glasa za i 4 protiv), čini se da se prijašnjem samostanu zametnuo trag.
Crkva je gotičko-renesansna, jednobrodna sa četverokutnim svetištem. Posvetio ju je 17. svibnja 1534. stonski biskup Nikoničić s naslovom Uznesenja Bl. Djev. Marije. Iz prvotnog su vremena: gotičko-renesansni kor, Gospa s Djetetom (mramor, firentinski kipar Tomas Fiamberti) i Gospa s Djetetom na grudima (kamen, Nikola Firentinac). Drveni oltari su nadomješteni u XVII.st. mramornim renesansno- baroknima. Glavni oltar sa slikom Uznesenja B. D. M. (venecijanska škola, oleat, XVI-XVII.st., po atribuciji C. Fiskovića rad je Maffea da Verona; donator Florij Fisković.) Pobočni su oltari: Duša u čistilištu i Svih svetih (nepoznati autor, barok, XVII.st.), sv. Nikole (slika: sv. Josip između sv. Petra i sv. Nikole), sv. Antuna (drveni kip), sv. Franje Asiškog (drveni kip, kupljen u Bariju kao i onaj sv. Antuna krajem XIX.st.), Sv. križa (sad je tu križ s Badije, rad Jurja Petrovića iz 1457. a prijašnji križ iz XVII-XVIII. st. nepoznata autora, barok, je u muzeju) i oltar Gospe od Anđela (ikona bizantskog stila, raška škola XVII.st., po predaji je povod gradnje crkve). Vedutu na trijumfalnom luku: Pelješki kanal s crkvom na hridi i jedrenjakom, naslikali su prije 2. svj. rata fra Rafo Capurso i fra Ambroz Testen. Postaje križnoga puta iz XVIII.st. su obnovljene i u muzeju; sadašnje su rad fra Ambroza Testena (1966/67.). Crkva je svetište pomoraca. Zvonik je s kraja XV.st. Kupola na njemu je 1885. zamijenjena piramidom.Samostan na nadmorskoj visini od 152 m dominira nad Pelješko-korčulanskim kanalom. Fra Ladislav Bertapelli (gvardijan 1864-1894.) uredio je prostorije za novicijat (koji je tu bio do 1888.), obnovio krovove, cisternu i zvonik, nabavio nova zvona, reparirao orgulje, izveo pozlate i postavio mramorne oltare. Knjižnica je iz XVI.st. Riznica ima eksponate: crkvene, zavjetne darove pomoraca i folklorne.

Glavna je djelatnost braće, uz službu u svetištu, pastorizacija vjernika Podgorja i pomoć župnicima. U samostanu su uz vjeronauk podučavani i ostali školski predmeti). Samostan je bio i društveno središte (sa ložom iz XVI.st). Redovnici su 10. studenoga 1943. deportirani, a 14. lipnja 1944. samostan i crkva bombardirani (crkva je teško oštećena, a samostan dijelom srušen). “Biokovski” potres 6. siječnja 1960. je prouzročio oštećenja, posebno na crkvi.

Samostan je spomenik kulture registriran kod Konzervatorskog zavoda u Splitu 18. ožujka 1963. pod br. 99.

FSR:

Iz samostana drže FSR u Lumbardi (11 članova) i Pupnatu (17 članova). Težište djelovanja je na posjetima bolesnicima, pomoći potrebnima i apostolatu (briga za nekrštene, nevjenčane i one koji su zanemarili sakramente, poticanje polaska mise, nastup osobnim primjerom protiv psovke, svađa i nemira).

Važnija slavlja:

Gospa Anđela (ponedjeljak iza Duhova – Marija Majka Crkve), Velika Gospa (15.VIII.), a na Bezgrešno Začeće B. D. M. (8.XII.) dolaze vjernici iz Lumbarde, Korčule, Pupnata, Orebića, Vignja i Kućišta.

Kućanstvo od 1974. vode kućne pomoćnice. Sada gđa Marija Bilić (od 1986.).

Literatura

Benvenutus Rode, Necrologium fratrum Minorum de Observantia Provinciae Sancti Francisci Ragusii, Ad Claras Aquas (Quarrachi presso Firenze) 1914. – Schematismus seu status localis et personalis provinciae Franciscanae sancti Hieronymi in Dalmatia et Histria, Romae 1959. – Spomenica Gospe Anđela u Orebićima 1470-1970, Omiš 1970.